(Mentaliseren Bevorderende) Ouderbegeleiding

(Mentaliseren Bevorderende) Ouderbegeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van ouders bij de behandeling is daarom belangrijk. De ouderbegeleider richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin (zie ook psycho-educatie). Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen.

In andere situaties is er meer nodig. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties en het kind te kunnen ondersteunen bij de stappen in de behandeling. Ouders sluiten soms deels aan bij de behandelsessie van hun kind en ze krijgen tips en oefeningen mee voor het ondersteunen van hun kind en het aanleren van nieuwe opvoedvaardigheden.

Soms is het voor ouders moeilijk om zich te verplaatsen in de behoeften, gedachten en gevoelens van hun kind. Het blijven vasthouden aan het eigen perspectief  kan leiden tot onbegrip en gevoelens van frustratie bij ouders en kind. Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding is dan passend. Het doel van de ouderbegeleiding is dan om ouders gevoeliger te maken voor de binnenwereld van hun kind waardoor ouders leren het gedrag en gevoel van hun kind beter te begrijpen. Dit leidt bij ouders vaak tot het makkelijker omgaan met stress en frustraties.