Geweldloos Verzet

Geweldloos Verzet

Geweldloos Verzet is een methode voor ouders om agressief en destructief gedrag van jongeren te stoppen en hen (weer) verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun eigen welzijn en gedrag. Wanneer de klachten, het storende gedrag of de stoornissen van kinderen overheersen en allesbepalend zijn én wanneer ouders, docenten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos gaan voelen, kan de methode Geweldloos Verzet helpen om vicieuze cirkels te doorbreken.

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in het kind in combinatie met een duidelijke stellingname van ouders, leraren en hulpverleners tegen het ongewenste gedrag op een vastberaden, maar strikt geweldloze en de-escalerende wijze. Anders gezegd: "wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden".

Bij De Opvoedpoli hebben we een groepsaanbod voor ouders om deze methodiek zelf te kunnen toepassen in hun eigen gezin. Soms wordt er gekozen voor een individueel aanbod voor ouders.