De Projectgroep GIT-PD Jeugd van links naar rechts:
Rosa Verheul, Annelieke van Dam, Sarah Laschen, Merijn Merbis en Sophie van de Vlught.
Niet op de foto, maar wel in het projectteam: Lotte Suijkerbuik 

Pilotteam GIT-PD Jeugd van start

Onder leiding van GZ-psycholoog Sarah Laschen is de eerste pilot GIT-PD Jeugd uit de startblokken in de regio Amsterdam. GIT-PD staat voor Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders. Deze aanpak bestaat al langer voor volwassenen. Nieuw is nu de vertaling naar de inzet bij ‘at risk jongeren’ tussen 12 en 23 jaar. De regionale pilot is onderdeel van een landelijke samenwerking met het Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen. Naast De Viersprong, Altrecht, Karakter en Dimence nemen Opvoedpoli en CareExpress een koplopers rol op zich om deze GIT-PD Jeugd in Nederland in te gaan zetten. Met een tweedaagse training is een energieke projectgroep GIT-PD Jeugd op 5 november gestart.

De training is het begin van de eenjarige pilot waarin de Amsterdamse projectgroep met deelnemers vanuit CareExpress en de Opvoedpoli’s Noord, Oost en West samen ontwikkelen. In de training staat de methode en aanpak GIT-PD Jeugd centraal vanuit een train-de-trainer-principe. Zo kunnen de projectgroepleden binnen Opvoedpoli en CareExpress ook weer andere collega’s trainen in werkzame principes voor jongeren die te maken hebben met kwetsbaarheden in de persoonlijkheidsontwikkeling. Deze kennis wil je samen uitdragen.

Impact problematiek voorkomen

“Juist binnen de CareExpress zien we veel jongeren in de leeftijd 18- en 18+, die we op deze problematiek waar mogelijk op jongere leeftijd gerichter willen behandelen”, zegt Sarah die de projectleiding onder haar hoede heeft als onderdeel van haar opleiding tot klinisch psycholoog/psychotherapeut. “Persoonlijkheidsproblematiek kan een grote en chronische impact hebben op het psychisch welbevinden, het sociale functioneren, de maatschappelijke integratie en ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen naar volwassenheid. Vroegsignalering, interventie en begeleiding kunnen daarop ingrijpen, waarbij met name de puberteit een kritieke en tegelijk kansrijke periode is voor interventie”. Meer kennis helpt ons om meer inzicht te hebben in het tegengaan van crisissituaties, doordat we er sneller bijzijn. Daarom speelt de projectgroep een grote rol in de uitbouw van expertise over deze interventies. Het tijdig herkennen en gerichter behandelen van jongeren geeft minder klachten en betere ontwikkelingskansen. Het geeft meer veerkracht, betere psychosociaal functioneren en minder crisis.”

Meer gewenste uitkomsten

Voor Sarah is het belangrijk om te investeren in kinderen, jongeren en jongvolwassenen, omdat het zich altijd loont. Juist in de puberteit. “We zien nog steeds een grote groep jongeren tussen 12 en 23 jaar die geen gunstige prognose in hun ontwikkeling heeft. En daarbij ook risico’s laten zien vanwege kwetsbaarheid door persoonlijkheidsproblematiek die hun ontwikkeling bedreigt. Als je hier eerder de vinger op kunt leggen, en sneller in het beloop van de kwetsbaarheid een gepaste behandeling kunt bieden, dan heeft dat gewenste uitkomsten. De behandeling hoeft dan minder ingrijpend te zijn. Maar je moet wel op de juiste manier zien en horen wat er speelt om er vanuit een systemische aanpak en maatwerk op in te spelen.”

Pilot samen met Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer de behandeling van persoonlijkheid gefragmenteerd wordt aangeboden vanuit allerlei verschillende programma’s, neemt de uitval van jongeren toe. De kansen op verschillende leefgebieden nemen af. Juist dat willen we voorkomen vanuit een gemeenschappelijk kader en onderscheidend maatwerk in eenduidige aanpak GIT-PD Jeugd. “Daarom zijn wij sinds najaar 2019 aangesloten bij het Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen,” zegt Sarah. “Samen met een aantal andere specialistische ggz-partijen. We reageerden op een oproep vanuit het kenniscentrum om mee te werken aan de ontwikkeling van de GIT-PD Jeugd variant vanuit positieve ervaringen in de behandeling voor volwassenen. De jeugdvariant is nieuw. Er komen andere elementen bij kijken, zoals de context van het gezin, het sociale netwerk en de omgeving.”

Keten en netwerksamenwerking

De opgave van het projectteam berust bij de jeugdvariant naast de werkwijze om onderling afgestemde en gepaste hulp te bieden en expertise te ontwikkelen, nog op een derde pijler: een netwerksamenwerking opzetten samen met ketenpartners. Binnen deze samenwerking ontwikkelingen we een gemeenschappelijke taal en kader. We versterken kennisdeling. Een meer gemeenschappelijke visie en werken vanuit zelfde principes geeft mogelijk minder handelingsverlegenheid en hogere tevredenheid over de samenwerking. Waarbij we korte lijnen onderhouden om de ontwikkelkansen van de jongeren te optimaliseren. Een samenwerkingsnetwerk tussen jeugd en volwassen ggz, specialistische jeugdhulp, onderwijs, buurtgerichte zorg en gemeente. Met als doel een duurzame, integrale ondersteuning en behandeling voor jongeren die dat nodig hebben, vormgegeven in nauw samenspel met hen, hun netwerk, in hun eigen leefwereld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sarah Laschen, email: Sarah.laschen@opvoedpoli.nl